Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Baltus & Bremen Advocaten


Download Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan de maatschap Baltus & Bremen Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Baltus & Bremen Advocaten werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door Baltus & Bremen Advocaten wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Baltus & Bremen Advocaten aansprakelijk is of kan zijn.

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: De opdracht

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Baltus & Bremen Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Baltus & Bremen Advocaten vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Baltus & Bremen Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid in beginsel beperkt zijn tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht; in geval van een verderstrekkende aansprakelijkheid zal deze steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Baltus & Bremen Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Baltus & Bremen Advocaten komt. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.

3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering plaatsvindt, is ieder aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gestelde honorarium.

3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Baltus & Bremen Advocaten voor die schade, en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. De opdrachtgever vrijwaart Baltus & Bremen Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Baltus & Bremen Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Baltus & Bremen Advocaten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2. Betaling van declaraties van Baltus & Bremen Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Baltus & Bremen Advocaten in verband met de invordering gemaakte kosten.

Gelden die door Baltus & Bremen Advocaten en/of haar Stichting(en) Derdengelden zijn ontvangen door of van derden ten behoeve van de opdrachtgever zullen eerst na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden aangewend tot verrekening met of ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Baltus & Bremen Advocaten verschuldigd is.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van € 50,00 over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5: Inschakeling van derden

5.1. Baltus & Bremen Advocaten is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Baltus & Bremen Advocaten in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Baltus & Bremen Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Baltus & Bremen Advocaten.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Baltus & Bremen Advocaten ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Tarieven

Baltus & Bremen Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Baltus & Bremen Advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

Artikel 7: Varia

7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Baltus & Bremen Advocaten en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

7.4. Baltus & Bremen Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

7.5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Baltus & Bremen Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Baltus & Bremen Advocaten gevestigd is. Niettemin heeft Baltus & Bremen Advocaten het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Baltus & Bremen Advocaten is gevestigd te Landgraaf en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KVK 14062368. Deze algemene voorwaarden zijn tevens geplaatst op de website van Baltus & Bremen Advocaten (www.baltusbremenadvocaten.nl).