Privacyverklaring

Privacyverklaring Baltus & Bremen Advocaten


Download Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft algemene informatie over de wijze waarop Baltus & Bremen Advocaten met persoonsgegevens omgaat. In deze privacyverklaring wordt verder beschreven welke rechten de betrokkene ten opzichte van Baltus & Bremen Advocaten heeft.

1: Persoonsgegevens

Baltus & Bremen Advocaten verwerkt persoonsgegevens. Deze worden uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie behandeld. Baltus & Bremen Advocaten heeft privacy hoog in het vaandel en behandelt verkregen informatie over personen strikt vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de geldende regelgeving.

2: Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerking van alle gegevens is Baltus & Bremen Advocaten de verwerkingsverantwoordelijke.
Baltus & Bremen Advocaten is een maatschap, gevestigd te 6371 GL Landgraaf aan de Streeperstraat nr. 51, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14123704.

3: Doel

Om haar cliënten juridische bijstand te kunnen verlenen verwerkt Baltus & Bremen Advocaten o.a. de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede alle gegevens die noodzakelijk zijn om cliënten adequaat bij te staan.
Voor het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand dient Baltus & Bremen Advocaten te beschikken over het BSN-nummer van cliënten alsmede mogelijke overige gegevens over de gezinssamenstelling van cliënten.

Op grond van de voor advocaten geldende regelgeving dient Baltus & Bremen Advocaten haar cliënten aan de hand van een geldig legitimatiebewijs te kunnen identificeren.
Afhankelijk van de inhoud van de rechtsbijstand kunnen aanvullende gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst waaronder gegevens van een eventuele wederpartij.

4: Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij er sprake is van één van de volgende grondslagen.

5: Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking aan derden is toegestaan indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met onze cliënten, bijvoorbeeld ingeval van het opstarten van een juridische procedure of het verstrekken van adviezen. Er dienen dan mogelijk direct of indirect persoonsgegevens te worden verstrekt aan derden zoals deurwaarder en/of gerechtelijke instanties overheidsinstanties etc.

6: Toestemming

Verstrekking aan derden is toegestaan als betrokkene daarvoor expliciet toestemming geeft.

7: Verwerkersdiensten

Voor de uitvoering van dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van externe verwerkers, zoals een ICT-dienstverlener, softwareleverancier enz. Baltus & Bremen Advocaten zal deze dienstverleners zorgvuldig selecteren, erop toezien dat het vereiste beveiligingsniveau wordt gehanteerd en adequate verwerkersovereenkomsten sluiten zodat ook derden zorgvuldig, discreet en doelmatig met verstrekte gegevens omgaan.

8: Wettelijke plicht

Indien op Baltus & Bremen Advocaten een rechtsplicht rust om persoonsgegevens te verstrekken aan derden zal Baltus & Bremen Advocaten daaraan voldoen.

Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden buiten Europa tenzij met uw toestemming danwel indien vereist voor de uitvoering van de dienstverlening.

9: Hoe lang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, doch in ieder geval zolang als de wet bepaalt. Uitgangspunt is dat gegevens bewaard worden zolang er sprake is van dienstverlening. In aanvulling daarop kan uw e-mailadres bewaard worden, zolang u prijs stelt op toezending van informatie over onze diensten.

10: Website en Social Media

Baltus & Bremen Advocaten heeft een website en is op sociale media te vinden zoals Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze website of social media. De gegevens die zo worden verkregen worden uiteraard eveneens zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

11: Sollicitatieprocedure en werknemers

Baltus & Bremen Advocaten verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten die relevant zijn voor de verwerking en beoordeling van de sollicitatie, zoals naam en contactgegevens, arbeidsverleden en opleidingen. Deze gegevens worden verwijderd binnen twee maanden na afloop van de betreffende procedure.
Daarnaast worden gegevens van werknemers verwerkt op basis van de arbeidsovereenkomst en wettelijke grondslagen.

12: Uw rechten

U heeft jegens Baltus & Bremen Advocaten een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevensverwijdering, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Onderstaand lichten wij uw rechten toe en geven wij aan op welke wijze u deze rechten kunt uitoefenen.

13: Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken, en zo ja, welke, en ontvangt u een kopie daarvan. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

14: Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Indien wij overgaan tot verbetering dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

15: Gegevensverwijdering

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

16: Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

17: Overdracht gegevens

Een betrokkene heeft het recht Baltus & Bremen Advocaten te vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm ter beschikking te stellen, wanneer deze gegevens zijn verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene, dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Ook heeft de betrokkene het recht te verlangen dat die persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

18: Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Indien u zich wilt beroepen op uw rechten, dan kunt u zich wenden tot Baltus & Bremen Advocaten via het e-mailadres info@baltusbremen.nl. Baltus & Bremen Advocaten reageert binnen vier weken op verzoeken inzake uw rechten.

Bij klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Versie mei 2018